Skip to the main content

Kickstartregio’s bezig met implementatie medicatieoverdracht

In oktober vorig jaar klonk het fluitsignaal op de feestelijke bijeenkomst die de start van de Kickstart markeerde. Sindsdien zijn in de Kickstartregio’s onder leiding van de penvoerders de zorgaanbieders en softwareleveranciers samen aan de slag gegaan met het voorbereiden van de realisatie van Medicatieproces 9. Per zorgaanbieder en leverancier worden plannen gemaakt, ontwerpen opgesteld, use cases geconcretiseerd en impactanalyses uitgevoerd.

Verslag vanuit de Kickstartregio Friesland
De zorgaanbieders zijn druk bezig met hun voorbereidingen op de Kickstart. Zij hebben de afgelopen periode gewerkt aan het opstellen van hun plan van aanpak en impactanalyse. Deze werkzaamheden geven de zorgaanbieders een goede basis voor de Kickstart. Ditzelfde geldt voor de leveranciers, ook zij zijn druk bezig met het opstellen van het plan van aanpak en een functioneel ontwerp. De komende periode zullen de plannen op elkaar afgestemd worden en definitief worden gemaakt. Daarnaast zijn de leveranciers ook al druk bezig met de technische voorbereidingen zodat na goedkeuring van de planning gestart kan worden met de realisatie van de aanpassingen in de software.
Om verantwoord medicatiegegevens uit te gaan wisselen wordt veel tijd en energie gestoken in het testtraject. De volgende testen dienen succesvol te zijn afgerond voor overgang naar de begeleide uitrol in productie: proof-of-concept test en laboratoriumtest. Daarna volgt de validatie; men bekijkt of het systeem aan de gestelde eisen voldoet. Deze wordt gevolgd door een periode van drie maanden van praktijktesten. Ten behoeve van het goed doorlopen van de testen werkt GERRIT samen met het programma en de sectoren aan het Kickstart use case landschap, scenario’s en testscripts. GERRIT zal het use case landschap delen met de zorgaanbieders. En hen meenemen in de opgestelde use case scenario’s om te toetsen aan de praktijksituatie.

Verslag vanuit de Kickstartregio Rijnmond
Eind januari zijn alle zorgaanbieders van Regio Rijnmond samengekomen om het use case landschap in kaart te brengen. Margon Tuinstra namens de penvoerder: “De aanwezigen hebben met elkaar gediscussieerd over welke informatie met de implementatie van Medicatieproces 9 uitgewisseld gaat worden tussen de deelnemers en welke patiëntenstromen er in de regio zijn. Het was een bijeenkomst waarin veel energie loskwam. Het was af en toe een puzzel met alle afkortingen (wist u dat AVMA staat voor ‘antwoord voorstel medicatieafspraak’?) maar het resultaat mag er zijn. De regio heeft nu een helder overzicht van de interacties met betrekking tot medicatieoverdracht in de regio.” De komende periode zal de Kickstartregio vanuit dit use case landschap toewerken naar use case scenario’s en testscripts om in het testtraject goed te kunnen testen of de nieuwe stukken software ook in de praktijk bruikbaar zijn en goed werken.

Naast deze sessie hebben de zorgaanbieders afgelopen periode gewerkt aan hun plannen van aanpak en impactanalyses ter voorbereiding op de eerste implementaties. Ook de leveranciers hebben hun plannen van aanpak geschreven en zijn druk bezig met hun functioneel ontwerp. In de komende weken zullen we als regio de volgende stappen zetten in de voorbereiding. Denk daarbij aan het uitwerken van de use case scenario’s voor 3-4 testpatiënten en het beoordelen van de functionele ontwerpen van de leveranciers.

Wat levert Voorbereiding (stap 0) op?
Stap 0 Voorbereiding levert zorgaanbieders en leveranciers op dat zij inzicht hebben in de zorgprocesveranderingen ten opzichte van de huidige werkwijze. Ook levert het inzicht op in de risico’s rondom de zorgprocesveranderingen. Met de voorbereidingen werken de Kickstartregio’s toe naar de ontwikkeling van Voorschrijven (stap 3) en Verificatie en Gebruiken (stap 4). Zij starten hiermee in april 2023.

Kickstartteam faciliteert de Kickstartregio’s
Het programma Medicatieoverdracht ondersteunt de Kickstartregio’s. Heb je vragen over de Kickstart? Kijk dan hier voor de contactgegevens.

Ga naar boven

Volg ons