Skip to the main content

UPDATE sector Medisch Specialistische Zorg

Medisch specialistische zorg

Bericht vanuit de sector MSZ

Afgelopen weken zijn belangrijke stappen gezet die bijdragen aan complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens. Hieronder volgt een korte samenvatting van de highlights.

Voortgang subsidietraject tbv Kickstart
Tot uiterlijk 15 april konden subsidieaanvragen voor de Kickstart Medicatieoverdracht worden ingediend. De aanvragen worden de komende periode beoordeeld door DUS-I. Nadere communicatie volgt vanuit DUS-I en via deze website. Lees hier meer over de Kickstart.

NEN 7503
De NEN 7503, de norm voor digitaal voorschrijven en ter hand stellen, is gepubliceerd. NEN-normen verwijzen naar in het veld afgesproken en beproefde informatiestandaarden. Dit geeft zekerheid dat wordt voldaan aan de eisen, wensen, voorwaarden en verwachtingen. De NEN 7503 gaat over verplichtingen voor de gegevensuitwisseling van digitaal receptenverkeer.
Meer informatie over de NEN7503 vind je hier.

Nieuwe versie MP9 inclusief FO gepubliceerd
De nieuwe versie van de Informatiestandaard Medicatieproces 9 (MP9 2.0.0) is gepubliceerd. Dit is de informatiestandaard die wordt geïmplementeerd tijdens de Kickstart Medicatieoverdracht. De standaard is een set afspraken over eenduidige registratie en uitwisseling van medicatiegegevens. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van de standaard zijn te lezen in dit bericht. Het functioneel ontwerp van de nieuwe release staat op de website van Nictiz.

Besluiten kernteam Patiënt & Cliënt
De wijze waarop medicatiegegevens in de keten uitgewisseld worden, moet aansluiten bij het zorgproces. Daarvoor worden in kernteams boven- en cross-sectorale afspraken gemaakt. In het kernteam Patiënt & Cliënt wordt gesproken over stap 1 van het stappenplan: Patiënt & Cliënt. Dit kernteam heeft zestien besluiten genomen die gelden voor de transitiefase en, voor zover mogelijk, voor de periode daarna. De besluiten zijn hier in te zien.

Luistersessies op 12 en 19 mei
Deze maand vinden twee luistersessies plaats waarin deelnemers worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rond een bepaald thema.

12 mei: Zorgaanbieders – wat kan ik verwachten
In deze sessie is de meerwaarde van het programma Medicatieoverdracht voor de zorgverlener en patiënt toegelicht en wat hiervoor gedaan moet worden op procesniveau. Per rol (voorschrijver, apotheker, toediener en patiënt) zijn de stappen die worden beproefd in de Kickstart toegelicht.
De presentatie kun je teruglezen en luisteren via deze pagina.

19 mei: Verdieping Medicatieproces
Deze sessie is voor iedereen die meer wil weten over het medicatieproces. Het doel is om je kennis over de informatiestandaard Medicatieproces te vergroten: welke gegevensuitwisselingsmomenten zijn er (transacties), welke rollen horen daarbij, hoe werken de bouwsteen relaties precies etc. Om deel te nemen moet de kennissessie ‘Medicatieproces Introductie’ reeds gevolgd zijn.
Aanmelden voor deze sessie kan via het aanmeldformulier.

Naast luistersessies worden ook klankbordsessies georganiseerd waarin de meningen over (tussen)producten of visies opgehaald worden die meegenomen worden in het verdere ontwikkelproces. Kijk hier voor de agenda.

Meer informatie en/of contact
Meer informatie over het programma Medicatieoverdracht is te vinden op deze website. Bij vragen kun je contact met de sector MSZ opnemen.

Zie ook de sectorpagina Medisch Specialistische Zorg.

Ga naar boven

Volg ons