Skip to the main content

NEN 7503 gepubliceerd

De NEN 7503, de norm voor digitaal voorschrijven en ter hand stellen, is gepubliceerd. Dit is een belangrijke stap naar een digitaal, actueel en compleet medicatieoverzicht per patiënt in de hele keten. De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is in de maak en zal toezien op het verplicht stellen van aangewezen elektronische gegevensuitwisselingen, waaronder medicatiegegevens.

Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) verplicht het gebruik van gecertificeerde informatiesystemen die voldoen aan NEN-normen. Zo wordt de gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners gerealiseerd. De NEN-normen verwijzen naar in het veld afgesproken en beproefde informatiestandaarden. Dit geeft zekerheid dat wordt voldaan aan de eisen, wensen, voorwaarden en verwachtingen. De NEN 7503 gaat over verplichtingen voor de gegevensuitwisseling van digitaal receptenverkeer.

Gecertificeerde informatiesystemen
Huisartsen, medisch specialisten en andere voorschrijvers maken gebruik van informatiesystemen voor het voorschrijven van geneesmiddelen en het versturen van verstrekkingsverzoeken naar apotheken. Apothekers gebruiken hun informatiesystemen voor de afhandeling van verstrekkingsverzoeken en voor het delen van gegevens over de verstrekking van geneesmiddelen aan huisartsen, medisch specialisten en andere voorschrijvers. Om gegevensuitwisseling met de Wegiz te verplichten, moeten zorgverleners weten welke gegevens uitgewisseld dienen te worden met gecertificeerde informatiesystemen die voldoen aan NEN-normen. Deze NEN-normen verwijzen naar in het zorgveld afgesproken en beproefde informatiestandaarden.

NEN 7503
De NEN 7503 gaat over de digitale verwerking en uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners met betrekking tot het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie. Deze norm beschrijft een eerste onderdeel van de zorgbrede implementatie van de informatiestandaarden voor medicatieoverdracht: Medicatieproces 9, Labwaarden voor medicatie en Contra-indicaties en Overgevoeligheden. Hiermee draagt deze norm bij aan de implementatie van de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten, zoals die begin 2020 door Zorginstituut Nederland is opgenomen in het kwaliteitsregister namens alle koepels die bij de digitale overdracht van medicatiegegevens in de keten zijn betrokken.

Eenduidig
De kwaliteitsstandaard is van toepassing op elke situatie waarin medicatie wordt voorgeschreven, gewijzigd of gestopt en op elke situatie waarin farmaceutische zorg wordt verleend en medicatie ter hand wordt gesteld of toegediend. De norm en de standaard samen regelen dat alle gebruikers van gecertificeerde informatiesystemen dezelfde taal spreken en gegevens eenduidig overkomen. Hier mag geen twijfel over bestaan. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zorgt voor naleving van de NEN 7503 bij zorgaanbieders. Meer informatie over de NEN7503 vind je hier.

Ga naar boven

Volg ons