Skip to the main content

Besluiten kernteam Patiënt & Cliënt

Communicatie, medicatieverificatie en overdracht medicatiegegevens.

De zorgsector werkt samen met softwareleveranciers aan betere overdracht van medicatiegegevens in het programma Medicatieoverdracht. De richtlijn en informatiestandaarden geven richting aan hoe de uitwisseling van medicatiegegevens na implementatie eruitziet. Om te zorgen dat dit aansluit bij het zorgproces en om uitwisseling in de keten te realiseren, worden in kernteams boven- en cross-sectorale afspraken gemaakt tussen sectoren. Het gaat daarbij onder andere om beleidsafspraken, verantwoordelijkheden, zorgprocesafspraken en eenheid van taal in terminologie.

In het kernteam Patiënt & Cliënt wordt gesproken over stap 1 van het stappenplan: Patiënt & Cliënt. Alle werkzaamheden zijn erop gericht dat zorgverleners weten wat van ze verwacht wordt in communicatie met de patiënt. En bovendien wat extra van ze verwacht wordt als ze te maken hebben met een kwetsbare patiënt, een terzake wilsonbekwame patiënt en zijn wettelijk vertegenwoordiger.

De verantwoordelijkheden en beleidsafspraken bij (geen) toestemming zijn in het kernteam afgestemd tussen de sectoren. Verder zorgt de sector Patiënt en Cliënt voor juridisch getoetste materialen voor patiënttoestemming en worden patiëntverantwoordelijkheden uitgewerkt in besluiten en activiteiten voor de sectoren. Tot slot heeft het kernteam ook de overdracht bij de start, het wijzigen of stoppen van medicatie van zorgverlener naar patiënt en van zorgverlener naar zorgverlener uitgewerkt in een overzicht met generieke risico’s en voorgestelde tegenmaatregelen.

Het kernteam Patiënt & Cliënt heeft zestien besluiten genomen die gelden voor de transitiefase en, voor zover mogelijk, voor de periode daarna. Deze besluiten en achtergrondinformatie vindt u in twee factsheets: Besluiten 1 tot en met 8 Transitiefase Kernteam Patiënt en Cliënt en Besluiten 9 tot en met 16 Transitiefase Kernteam Patiënt en Cliënt.

Voor meer informatie over de besluiten of het kernteam Patiënt & Cliënt kun je contact opnemen met Maike van der Schuit.

Ga naar boven

Volg ons