Skip to the main content

‘Een succesvolle transitie vraagt samenwerking en betrokkenheid’

Binnen het programma Medicatieoverdracht werken 10 sectoren samen. Eén daarvan is de Medisch specialistische zorg. Sectorprojectleiders Jikke Lambeek en Paul Hoogland vertellen waar de sector staat met het implementeren van digitale medicatieoverdracht in de keten.

De sector Medisch specialistische zorg (MSZ) heeft twee projectleiders voor het programma Medicatieoverdracht: Jikke Lambeek en Paul Hoogland. “Het is een complex programma, waarin Paul en ik nauw samenwerken om digitale medicatieoverdracht succesvol te implementeren binnen onze sector”, vertelt Jikke. “Het werk is veelomvattend en we bedienen een sector met veel koepels en een grote en diverse achterban. Ik heb de afgelopen jaren kennis opgebouwd over de zorgprocessen en de informatiestandaard Medicatieproces 9. Ook ben ik bekend met het speelveld van de andere sectoren en de vele stakeholders waaronder de CMIO’s en ziekenhuisapothekers. Paul neemt zijn VIPP5-ervaring en technische kennis mee op het vlak van digitale gegevensuitwisseling in de zorg mee.”

In het projectteam van MSZ werken vijf koepelorganisaties samen: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), De Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA). Paul: “Het is bijzonder en voor het eerst dat deze koepels de handen zo intensief ineen hebben geslagen, dat vind ik mooi om te zien. Tegelijkertijd is de snelheid soms wel een uitdaging omdat we met vijf partijen moeten afstemmen die ook verantwoordelijkheden hebben richting hun achterban.” Wat helpt is dat we sinds dit jaar een eigen MSZ-stuurgroep voor Medicatieoverdracht hebben. Vanuit iedere koepel neemt een bestuurder hieraan deel”.

Waarom vindt de sector MSZ het belangrijk om mee te doen met het programma Medicatieoverdracht?
Jikke: “De grote drijfveer is natuurlijk het vergroten van de medicatieveiligheid doordat alle zorgverleners en de patiënt straks een actueel en volledig medicatieoverzicht hebben.”
Paul: “Daarnaast is ook het verbeteren van de administratieve lasten voor zorgprofessionals een belangrijke factor. Na de implementatie ligt er een goede basis om samen met de patiënt medicatie te verifiëren. Nu gaat 30 procent van een consult op aan administratieve werkzaamheden, dat moet beter zodat zorgverleners zich kunnen bezighouden met hun vak. Tijdens het NEN Egiz-congres in september vertelde Carla Meeuwis, radioloog in het Rijnstate, dat tijdens het oncologische zorgproces de gegevens van iedere patiënt tot wel 40 keer overgetypt moeten worden. Dat kost niet alleen veel tijd maar leidt ook tot fouten.”

Wat gaat digitale overdracht van medicatiegegevens concreet betekenen voor professionals in de sector?
Jikke: “Zorgprofessionals krijgen straks door middel van een actueel en compleet medicatieoverzicht inzicht in de medicatieafspraken die andere zorgprofessionals met een patiënt hebben gemaakt. Bovendien kunnen professionals straks duidelijk zien wie om welke reden en op welk moment medicatie heeft voorschreven, gewijzigd of gestopt. Dit is een grote verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Naast medicatieafspraken is er straks ook inzicht in labgegevens en contra-indicaties”.

Wat is er tot nu toe gebeurd in jullie sector?
Jikke: “We hebben met zorgprofessionals van de 10 deelnemende zorgsectoren gewerkt aan het doorvertalen van de informatiestandaard Medicatieproces 9 naar werkafspraken in de keten. Hierdoor is duidelijk wat je van elkaar kunt verwachten als het gaat om het delen en opvragen en verwerken van medicatiegegevens.”
Paul: “Ook nemen we met twee grote ziekenhuizen en softwareaanbieder Chipsoft deel aan de Kickstart Medicatieoverdracht. Zo’n zestig procent van de ziekenhuizen in Nederland werkt met Chipsoft waardoor we na het realiseren van de Kickstart met deze ziekenhuizen kunnen opschalen. Ook zijn er vergevorderde gesprekken met andere ziekenhuizen en hun leveranciers om op korte termijn aan de slag te gaan met het inbouwen van Medicatieproces 9. Waaronder het UMCG die namens alle Epic-huizen de kar hierin zal gaan trekken. We zetten dus al mooie stappen voor en met de partijen van de sector MSZ.
Jikke: “Tot nu toe was het vooral belangrijk om binnen en buiten de sector effectieve relaties, kennis, inzicht en positieve ervaringen op te bouwen. Nu we van start zijn met de Kickstart pakken we waar mogelijk steeds meer het podium door bijvoorbeeld op congressen of bij CMIO-netwerkbijeenkomsten te spreken. Men is steeds enthousiaster om te starten!”

Waar zien jullie nog knelpunten?
Paul: “Aan de ene kant willen we graag vooruit, want de verplichting vanuit de Wegiz komt eraan en we willen in de keten zo snel mogelijk goed en veilig medicatiegegevens kunnen uitwisselen. Maar tegelijkertijd moeten we wel eerst ervaring opdoen in de Kickstart en die loopt nog tot eind 2024. Dat schuurt soms. Zoals ik eerder aangaf, worden er parallel ook al contracten afgesloten met nieuwe softwareleveranciers terwijl nog niet alles duidelijk is. Dit is wel noodzakelijk om de vaart erin te houden.”
Jikke: “We moeten goed kijken naar wie voorop wil en kan lopen. Zorgorganisaties hebben al erg veel op hun bord en dan komt er weer een landelijk programma dat een significante investering in tijd en geld gaat kosten. Ziekenhuizen en zelfstandig klinieken zien zeker het nut en de noodzaak van deze verbetering, maar het past niet altijd binnen de drukke ICT-agenda’s. Daarnaast is een zorgorganisatie ook afhankelijk van het tempo van de ketenpartners waarmee zij gegevens uitwisselen zoals de openbare apotheken en huisartsen. Want de implementatie van de kwaliteitsstandaard en Medicatieproces 9 werkt alleen als je in de keten de medicatiegegevens volgens dezelfde standaard uitwisselt.”
Paul: “De komende periode willen we het gesprek hierover aangaan met de ziekenhuizen en zelfstandig klinieken. We nemen hen graag mee in de ontwikkelingen van het programma en adviseren over wat zij nu al kunnen regelen als voorbereiding op de implementatie. Denk aan randvoorwaarden voor medicatieoverdracht zoals het stroomlijnen van de toestemmingsvraag van patiënten als voorbereiding op de invoering van Mitz en de het optimaliseren van je ‘vindbaarheid’ door realisatie van het Zorgadresboek.”

Wat geeft jullie energie in dit programma?
Jikke: “Het programma kent heel veel stakeholders, waarbij het bouwen van bruggen en goede samenwerking essentieel is om deze beweging in gang te zetten. De gedrevenheid van de CMIO’s en ziekenhuisapothekers, die al jaren betrokken zijn bij het programma om de medicatieveiligheid te verbeteren, is aanstekelijk. Mooi om hieraan bij te dragen.”
Paul: “De gedrevenheid van de verschillende zorgprofessionals, koepels en andere sectoren geven mij energie. Daarnaast zie ik veel raakvlak met het programma VIPP5 waar ik de afgelopen 3 jaar aan gewerkt heb. Ik vind het fijn dat ik de geleerde lessen en  de kennis en ervaring die ik daar heb opgedaan binnen dit programma weer kan inzetten.”

Aan wie geven jullie het stokje door?
Aan sectorprojectleider Gehandicaptenzorg Yvonne Beckers. Net als de sector MSZ participeert de Gehandicaptenzorg ook in de Kickstart en zet daarmee ook concrete stappen in de voorbereiding op de implementatie.

Contact opnemen met het sectorteam MSZ? Klik hier voor de contactgegevens (helemaal onderaan de pagina)

Paul Hoogland en Jikke Lambeek staan naast elkaar en kijken in de camera
Paul Hoogland en Jikke Lambeek

Lees ook deze interviews met andere sectorprojectleiders van Medicatieoverdracht:

Ga naar boven

Volg ons