Skip to the main content

Migratie en hybride situatie

Zorgaanbieders|Kickstart

Deze pagina bevat de zorgproces afspraken en implementatie producten voor zorgaanbieders omtrent migratie en de hybride situatie bij de Kickstart Medicatieoverdracht. Deze pagina wordt voortdurend ontwikkeld.  

↵ Ga naar de startpagina Implementatiehandboek zorgaanbieders


Achtergrond

De komende jaren zullen de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de informatiestandaard Medicatieproces 9 (MP9) zorgbreed geïmplementeerd worden via het implementatieprogramma Medicatieoverdracht. In de doorontwikkeling zullen ook de informatiestandaarden Labwaarden ten behoeve van medicatie en CiO (Contra-indicaties en overgevoeligheden) volgen. 

Gezien niet alle systemen tegelijkertijd de informatiestandaard Medicatieproces 9 implementeren, is er sprake van een transitiefase. Deze fase loopt van de migratie van het eerste systeem tot het moment dat uiteindelijk alle systemen over zijn op Medicatieproces 9. Systemen die gedurende de transitiefase overgaan naar Medicatieproces 9 hebben te maken met een hybride situatie: de systemen zullen zowel Medicatieproces 9 als oudere berichtenstromen (Medicatieproces 6.12 en/of EDIFACT) moeten ondersteunen. In de implementatiehandleiding voor leveranciers zijn alle uitgangspunten die met de leveranciers zijn afgesproken gepubliceerd. Met behulp van de uitkomsten van de Kickstart wordt de impact van migratie en de hybride situatie op het zorgproces vastgesteld. Op basis van deze impact wordt de meest veilige strategie bepaald voor succesvolle implementatie tijdens de landelijke opschaling. 

Voor meer informatie over de migratie en de hybride situatie en de aanpak voor zorgaanbieders:

Hybride werken zal worden geëvalueerd in de Kickstart. Voor aanvang van en gedurende de Kickstart zullen aanvullende werkproces afspraken worden gemaakt en andere producten worden ontwikkeld voor de stappen 3,4,5 en 6. Die zullen dan aan deze pagina toegevoegd worden. Voor toedienen in de hybride situatie is reeds een werkwijze vastgesteld, inclusief uitgangspunten vanuit betrokken sectoren. Dit wordt hieronder toegelicht.   VO24c

Hybride toedienen

Zoals wordt beschreven in het hoofdstuk ‘toedienlijst’ binnen stap 6 geldt ook voor de hybride situatie de volgende werkwijze voor het opstellen van een toedienlijst: het eTDR stelt de elektronische toedienlijst samen met Medicatieproces 9 informatie uit één of meerdere bronsystemen. 

Naar inzicht van het landelijk programmateam Medicatie Overdracht (MO) sluit deze werkwijze het beste aan op de principes van de informatiestandaard Medicatieproces 9 en de geformuleerde uitgangspunten van het programmateam, leveranciers, toedieners en apotheken. 

Om deze werkwijze te ondersteunen en medicatieveiligheid te borgen zijn er uitgangspunten opgesteld, welke hieronder worden beschreven.Daarnaast zijn er functionele en technische aandachtspunten van toepassing die als basis worden gebruikt voor het opstellen van technische- en functionele werkafspraken om hybride toedienen te beproeven tijdens de Kickstart. Die werkafspraken zijn reeds in ontwikkeling en wanneer deze definitief zijn worden ze hier gepubliceerd. 

Toelichting werkwijze

In de huidige situatie wordt een toedienlijst in de meeste gevallen opgesteld door de apotheek waar de patiënt doorgaans komt (WPDK). Hiernaast wordt, indien van toepassing, een wisselend doseerschema (WDS) opgesteld door de trombosedienst. Nu is dat vaak een papieren kalender, maar het kan ook een nu al bestaande rechtstreekse koppeling zijn tussen trombosedienst en toedienorganisatie. 

Informatie dat niet via Medicatieproces 9 uitgewisseld kan worden, zal op een niet digitale wijze beschikbaar moeten worden gesteld. Bijvoorbeeld wanneer een poliklinische apotheek nog niet over is op Medicatieproces 9 maar wel medicatie verstrekt, geeft of stuurt die apotheek een papieren deeltoedienlijst aan de toediener. Wanneer er regionale afspraken bestaan, kan de apotheek WPDK de informatie van een andere apotheek overnemen, die niet via Medicatieproces 9 gegevens uitwisselt. De apotheek WPDK maakt dan een TA aan welke op de toedienlijst terecht komt, maar hierbij neemt het dan ook de volledige verantwoordelijkheid van de TA over zoals staat beschreven in het hoofdstuk kwaliteitscontrole toedienlijst. 

Uitgangspunten

Landelijk programmateam (MO) 

 • Het doel is om in de hybride situatie de toedieners zo veel mogelijk functionaliteiten te bieden binnen de informatiestandaard Medicatieproces 9. 
 • Gedurende de hybride situatie wordt er deels met Medicatieproces 9 gewerkt en deels nog met de huidige (oude) werkwijze (papieren toedienlijst, telefonisch contact tussen zorgverleners et cetera). 
 • Op basis van de informatiestandaard Medicatieproces 9 is het uitgangspunt om de toedienlijst op te stellen vanuit meerdere bronsystemen.  

 (Ambulante) toedieners 

 • De nieuwe werkwijze mag niet minder efficiënt zijn dan de huidige werkwijze met behulp van het eTDR-systeem in termen van onder andere tijdigheid, juistheid, volledigheid en efficiëntie. 

 Apothekers 

 • De medicatieveiligheid mag niet achteruitgaan met de nieuwe werkwijze. 
 • De nieuwe werkwijze mag geen onevenredige hoeveelheid extra werk opleveren.  
 • Er kan niet verwacht worden dat de apotheek WPDK een handeling verricht om bouwstenen aan te leveren aan een eTDR voor medicatie die zij niet zelf verstrekken.  
 • Indien er in de huidige situatie regionale samenwerkingsafspraken bestaan, kan de individuele apotheker buiten de regio hiervan afwijken.  

 Leveranciers 

 • De eTDR gaat voor een specifieke patiënt pas over op Medicatieproces 9 als de apotheek die nu de toedienlijst verzorgt voor diezelfde patiënt over gaat op MP9. Binnen een eTDR is het mogelijk dat medicatie overdracht zowel via Medicatieproces 6.12 als via Medicatieproces 9 wordt uitgewisseld. Dit is per patiënt verschillend. 
 • De toedienlijst moet eenduidige en begrijpelijke informatie bevatten. 
 • Het samenvoegen of opschonen van duplicaten in medicatiegegevens kan en mag niet worden gedaan door een toediener. 
 • Er zijn nog een aantal openstaande technische aandachtspunten rondom toedienen algemeen, zoals onder andere het verder uitwerken van de werkwijze bij correctie en opschorten van medicatietoedieningen. En het samenvoegen (consolidatie) van medicatiegegevens. Deze worden nader uitgewerkt in de notitie toedienen algemeen. 
Ga naar boven

Volg ons