Skip to the main content

Geplande en uitgevoerde toediening voor actuele toedienlijst

Wijkverpleging en verpleeghuiszorg, Trombosezorg, Openbare farmacie, Medisch specialistische zorg, Gehandicaptenzorg

Toedieners, vaak verpleegkundigen of verzorgenden, zijn afhankelijk van de informatie van zorgprofessionals om patiënten de juiste medicatie, op de juiste wijze, juiste tijdstip en in de juiste farmaceutische vorm aan te bieden. Dat gebeurt op basis van een toedienlijst. Om dit proces elektronisch te ondersteunen wordt de toedienkolom van de informatiestandaard Medicatieproces nader uitgewerkt.  

Tijdens bijeenkomsten wordt met apothekers (openbaar en ziekenhuis),  toedieners, tromboseartsen, proeftuin Inzicht en de koepelorganisaties KNMP, NVZA,  Actiz, VGN, V&VN, FNT gesproken over de toedienbouwstenen. Ook vindt met een aantal softwareleveranciers gesprekken plaats om de impact van de bouwstenen op de softwaresystemen in kaart te brengen. De complexiteit van het toedienproces zit in de ketenverantwoordelijkheid: wie doet wat en op welk moment. Uit eerdere gesprekken kwam naar voren dat:

  • de apotheker de richttijdstippen vastlegt in de toedieningsafspraak (TA);
  • de toediensoftware de geplande toediening maakt op basis van TA en enkele gegevens uit de medicatieafspraak (MA) en medicatieverstrekking (MVE). De geplande toediening wordt niet uitgewisseld;
  • in het geval van meerdere apotheken, iedere apotheek verantwoordelijk is voor het aanleveren van de gegevens van haar eigen deel;
  • medicatieafspraken de geplande toediening kunnen overrulen;
  • in de uitgevoerde toediening de toediening wordt vastgelegd, deze wordt beschikbaar gesteld en kan in specifieke situaties opgevraagd worden.

Gesprekken over in welke bouwsteen externe doseerschema’s, zoals het doseerschema van de trombosedienst,  vastgelegd moeten worden, lopen nog. Op dit moment wordt een functioneel ontwerp uitgewerkt. De klankbordgroep op 12 mei vervalt helaas, waardoor ook de brede toets die gepland stond niet doorgaat. De resultaten zullen daarom getoetst worden op een nader te bepalen moment, afhankelijk van de ontwikkelingen rond Covid-19. Vervolgens kan de definitieve uitwerking van de toedienbouwstenen voor de aanpassing in de informatiestandaard Medicatieproces plaatsvinden.

Ga naar boven

Volg ons