Skip to the main content

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg aangenomen

De Tweede Kamer heeft eind september het wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) unaniem aangenomen. Op dit moment is de elektronische gegevensuitwisseling (of digitale informatie-uitwisseling) in de Nederlandse zorg nog te vrijblijvend. Daar komt met de Wegiz verandering in doordat zorgaanbieders via algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) worden verplicht specifieke gegevensuitwisselingen digitaal te laten plaatsvinden.

Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) verplicht het gebruik van gecertificeerde informatiesystemen die voldoen aan NEN-normen. Deze normen verwijzen naar in het veld afgesproken en beproefde informatiestandaarden en geven zekerheid dat wordt voldaan aan de eisen, wensen, voorwaarden en verwachtingen. Voor medicatieoverdracht zijn dit de informatiestandaarden Medicatieproces 9, Labwaarden voor medicatie en Contra-indicaties en Overgevoeligheden.

De eerste AMvB treedt in 2023 in werking en gaat over het digitaal versturen van het recept van de huisarts naar de apotheek. Dit is op dit moment via een spoor 1-aanwijzing. Dit betekent dat deze uitwisseling wel verplicht elektronisch moet plaatsvinden, maar nog niet nog niet via de NEN-norm. Op het moment dat de spoor 2-aanwijzing van kracht wordt, worden voorwaarden aan de gegevensuitwisseling gesteld en geldt de NEN 7503, de norm voor digitaal voorschrijven en ter hand stellen. De NEN 7503 is in april 2022 gepubliceerd. Deze norm beschrijft een eerste onderdeel van de zorgbrede implementatie van de informatiestandaarden voor medicatieoverdracht: Medicatieproces 9, Labwaarden voor medicatie en Contra-indicaties en Overgevoeligheden. Hiermee draagt deze norm bij aan de implementatie van de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten, zoals die begin 2020 door Zorginstituut Nederland is opgenomen in het kwaliteitsregister namens alle koepels die bij de digitale overdracht van medicatiegegevens in de keten zijn betrokken. Op 31 oktober 2022 start de ontwikkeling van NEN 7542 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – elektronische verwerking en uitwisseling van medicatiegegevens’.

Eenduidig
De kwaliteitsstandaard is van toepassing op elke situatie waarin medicatie wordt voorgeschreven, gewijzigd of gestopt en op elke situatie waarin farmaceutische zorg wordt verleend en medicatie ter hand wordt gesteld of toegediend. De norm en de standaard samen zorgen ervoor dat alle gebruikers van gecertificeerde informatiesystemen dezelfde taal spreken en gegevens eenduidig overkomen. Hier mag geen twijfel over bestaan. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zorgt voor naleving van de NEN 7503 bij zorgaanbieders.

Nu de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen, gaat het voor behandeling en stemming naar de Eerste Kamer. Die mag het alleen aannemen of verwerpen.

Ga naar boven

Volg ons