Skip to the main content

Voorlichting over voorgenomen Kickstart

De komende jaren worden de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de drie informatiestandaarden voor medicatieoverdracht -Medicatieproces, Labwaarden voor medicatie en Contra-indicaties en Overgevoeligheden- door alle sectoren in de zorg geïmplementeerd.

Het ministerie van VWS en het programma Medicatieoverdracht hebben het voornemen om op korte termijn een Kickstart Medicatieoverdracht te beginnen waarbij de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ in beperkte setting wordt getoetst in de praktijk. Vooruitlopend hierop zijn het concept beleidskader en het concept plan van aanpak gepubliceerd ten behoeve van voorlichting over de voorgenomen Kickstart Medicatieoverdracht. In het concept beleidskader staan de voorwaarden voor deelname en de wegingscriteria beschreven. Aan het concept beleidskader kunnen geen rechten worden ontleend.

Het concept beleidskader, het proces van aanmelding en de voorgenomen ondersteuning vanuit het programma Medicatieoverdracht worden toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst op 2 en 7 september van 16:00 – 17:30 uur.

Voornemen van de Kickstart Medicatieoverdracht
Het doel van de voorgenomen Kickstart Medicatieoverdracht is het:

  • in beperkte setting in de praktijk toetsen van de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’;
  • aantonen van de meerwaarde voor de zorg;
  • voorbereiden van de brede implementatie.

De beperkte setting van de voorgenomen Kickstart bestaat uit twee regio’s waar softwareleveranciers, zorgaanbieders en patiënten de stappen 0 en 3 tot en met 6 uit het 10-stappenplan operationeel maken tot en met de eerste begeleide uitrol bij de betrokken zorgaanbieders.

Concept beleidskader subsidiëring Kickstart
In het concept beleidskader zijn subsidievoorwaarden en -verplichtingen opgenomen waar samenwerkingsverbanden minimaal aan moeten voldoen. Als gedurende het aanvraagproces zich meer dan twee samenwerkingsverbanden aanmelden en/of het subsidiebedrag wordt overschreden dan worden wegingscriteria gebruikt om tot een selectie en keuze te komen. De aanvraagprocedure staat beschreven in het concept beleidskader. Het nu beschikbaar stellen van het concept beleidskader betekent niet dat er vanzelfsprekend van kan worden uitgegaan dat tot definitieve publicatie wordt overgegaan. Het beleidskader kan ook nog wijzigen. De reden om toch het concept beleidskader nu beschikbaar te stellen, is dat regio’s, leveranciers en zorgorganisaties kennis kunnen nemen van de informatie om na te denken over mogelijkheden van deelname en samenwerking in de regio kunnen verkennen.

Aanmelden informatiebijeenkomst concept publicatie
Voor de informatiebijeenkomst op 2 en 7 september van 16:00 – 17:30 uur over het concept beleidskader, het proces van aanmelding en ondersteuning kun je je aanmelden via het aanmeldformulier.

Als het ministerie van VWS de definitieve subsidieregeling via Dus-I publiceert, wordt door het programma Medicatieoverdracht nog een volgende informatiebijeenkomst voor alle geïnteresseerden georganiseerd. Wil je op de hoogte gebracht worden over de definitieve publicatie en de informatiebijeenkomst, geef dat dan door via e-mail en ontvang hierover bericht.

Volg de actuele informatie over de voorgenomen Kickstart Medicatieoverdracht hier.

Ga naar boven

Volg ons