Skip to the main content

Veel belangstelling klankbordgroep Medicatieoverdracht

Op 1 juni was de eerste klankbordgroep dit jaar met in totaal 139 zorgaanbieders, softwareleveranciers en andere belanghebbenden. Tijdens klankbordgroepbijeenkomsten worden (tussen)producten gepresenteerd en beoordeeld. Dit zijn producten vanuit beheer van de informatiestandaarden en de implementatie van Medicatieoverdracht op inhoud. De inzet van de klankbordgroep draagt als een van de overleggen bij aan de aansluiting van het programma op de dagelijkse zorgpraktijk en borgt dat het programma de toegevoegde waarde gaat bieden die nodig is voor de verschillende sectoren in het eigen werkgebied.

Voor mensen die nog niet goed bekend zijn met het programma Medicatieoverdracht, werd voorafgaand aan de klankbordgroep een introductie over het programma gegeven. Vervolgens startte een plenaire sessie met een update over het programma waarna de deelnemers uiteengingen voor twee workshoprondes met vier workshops:

Wijzigingen nieuwe publicatie Medicatieproces 9 2.0.0
De nieuwe versie van de informatiestandaard Medicatieproces 9 (2.0.0) sluit nog beter aan op de werkprocessen. De expertgroep heeft inhoudelijke wijzigingsverzoeken geanalyseerd die vervolgens zijn goedgekeurd door de autorisatiecommissie. Naast technische verbeteringen zorgen tekstuele wijzigingen voor betere functionele specificaties. Deze workshop behandelde de belangrijke wijzigingen voor versie 2.0.0. Kijk hier voor de presentatie of het verslag.

Toedienkolom informatiestandaard Medicatieproces 9
Voor toedieners is het belangrijk te beschikken over een actuele en complete (digitale) toedienlijst. Met daarin ook wijzigingen in de medicatie zonder medicatieverstrekking en de informatie van de trombosedienst. De toediener registreert de toegediende medicatie of de afwijking en stelt de informatie beschikbaar voor zorgverleners. Om dit goed te ondersteunen wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de toedienkolom van de informatiestandaard Medicatieproces 9. In een eerdere klankbordgroep is informatie opgehaald en in deze workshop werd aangegeven hoe dit een plaats krijgt in de informatiestandaard Medicatieproces 9. Kijk hier voor de presentatie of het verslag.

Implementatie vanuit kernteams
De kernteams zijn het inhoudelijk hart van het programma Medicatieoverdracht. De richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de drie informatiestandaarden (Medicatieproces 9, Lab2Zorg en Contra-indicaties en Overgevoeligheden) geven richting aan hoe de uitwisseling van medicatiegegevens na implementatie eruitziet. Om te zorgen dat dit aansluit bij het zorgproces en om uitwisseling in de keten te realiseren, worden in de kernteams boven- en cross-sectorale afspraken gemaakt door en met zorgverleners uit alle sectoren. Het gaat daarbij onder andere om beleidsafspraken, verantwoordelijkheden, zorgprocesafspraken en eenheid van taal in terminologie. In deze workshop werden de tot nu toe gemaakte afspraken in de kernteams besproken. Kijk hier voor de presentatie of het verslag.

Werkpakketten en validatieloket Medicatieoverdracht
De implementatie van de informatiestandaard Medicatieproces 9 is voor velen een uitdagend vooruitzicht. Door de ontwikkeling op te delen in ‘werkpakketten’ met documentatie toegespitst op de lezer maken we de implementatie overzichtelijker. Daarnaast wordt gekeken welk werk nu al opgepakt kan worden door zorgaanbieders en leveranciers en wat nog wacht op een toets in de Kickstart. Ook is ingegaan op hoe Nictiz en VZVZ gezamenlijk leveranciers gaan ondersteunen met het validatieloket. Dit doen we onder andere door het aanbieden van een stappenplan van implementeerbare onderdelen, specifieke documentatie, uitgebreidere testmogelijkheden en persoonlijke begeleiding. Kijk hier voor de presentatie of het verslag.

Ga naar boven

Volg ons