Skip to the main content

Medisch Specialistische Zorg: een derde van heropnames door inadequate medicatieoverdracht

Medicatiegebruik van een patiënt is soms onduidelijk of onbekend als meerdere zorgverleners van verschillende instellingen bij een patiënt zijn betrokken. Dit kan vooral gevaarlijk zijn voor oudere patiënten, patiënten met een taalbarrière en ernstig zieke patiënten.  

Dr. Fatma Karapinar, Ziekenhuisapotheker OLVG, Epidemioloog en Board Certified Geriatric Pharmacist: “Uit onderzoek zagen we dat een derde van de vermijdbare medicatiegerelateerde heropnames binnen 30 dagen na ontslag uit het ziekenhuis te maken heeft met inadequate medicatieoverdracht. Dit gaat om de overdracht tussen zorgverleners onderling ofwel tussen de zorgverlener en de patiënt of zijn mantelzorger. De richtlijn overdracht van medicatiegegevens heeft ervoor gezorgd dat in de laatste decennia al goede stappen zijn gezet in de medicatieoverdracht, bijvoorbeeld door medicatiegebruik actief uit te vragen. Door nu ook de systemen in te richten volgens de informatiestandaarden, is de patiënt zelf en zijn hele zorgnetwerkapotheek, huisarts, trombosedienst, specialist, thuiszorg enzovoorts op de hoogte van zijn medicatiegebruik en de eventuele aanpassingen. Daarmee besparen we kostbare tijd die verloren gaat aan het uitzoeken van medicatiegebruik van de patiënt. Tijd die we kunnen gebruiken voor het optimaliseren van de medicatie passend bij de behoefte van de patiënt. Aangezien de patiënt de enige constante factor is in de zorg en alle zorgverleners daar zo hard hun best voor doen, hoop ik ook dat de patiënt of zijn mantelzorger met deze ontwikkelingen meer in hun kracht komen. Bijvoorbeeld doordat men zelf aangeeft wanneer welke medicatie wordt genomen of welke doelen worden nagestreefd en zo deze informatie niet telkens hoeft te herhalen. Waar het efficiënt inrichten van medicatieoverdracht een decennia geleden vooral mooie dromen leken, komen we nu gezamenlijk steeds een stap dichterbij. Ik hoop daar een steentje aan bij te kunnen dragen.

Bron: NCBI


De sector Medisch Specialistische Zorg (MSZ) zet zich samen met de andere sectoren in voor het realiseren van een goede medicatieoverdracht met als belangrijkste doel: patiëntveiligheid. De sector bestaat uit de koepels NVZ, NFU, ZKN, FMS en NVZA. Hij vertegenwoordigt 22.000 medisch specialisten  (die lid zijn van 33 wetenschappelijk verenigingen), 562 ziekenhuisapothekers, 102 algemene ziekenhuizen en categorale instellingen, 8 universitair medische centra (UMC’s)  en ruim 130 zelfstandige klinieken. Ook de beroepsvereniging V&VN maakt deel uit van het project Medicatieoverdracht. Zij vertegenwoordigen de verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten vanuit alle sectoren waar de beroepsgroep te maken heeft met medicatieoverdracht.

Om de richtlijn‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’  succesvol te implementeren is er een projectteam Medicatieoverdracht MSZ ingericht. Kijk voor meer informatie over medicatieoverdracht en de Medisch Specialistische Zorg op de sectorpagina. 

Ga naar boven

Volg ons