Skip to the main content

Kwaliteitsstandaard Medicatieoverdracht vastgesteld

De kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten‘ is door het Zorginstituut getoetst en op 11 februari 2020 ingeschreven in het Register. Een kwaliteitsstandaard beschrijft wat goede zorg is vanuit het perspectief van de patiënt en in algemene termen.

In de kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ staat een basisset medicatiegegevens die beschikbaar moet zijn voor iedere zorgverlener die voorschrijft, ter hand stelt of toedient. Deze basisset zorgt ervoor dat de keten continuïteit van zorg kan leveren en een verantwoorde risico-inschatting voor veilige medische en farmaceutische zorg kan maken. Registratie en uitwisseling van de basisset medicatiegegevens is mogelijk door drie informatiestandaarden: Medicatieproces, Labwaarden ten behoeve van medicatie en CiO (Contra-indicaties en overgevoeligheden).

Alle sectoren in de zorg zijn aan de slag met het maken van sectorplannen voor de implementatie van de kwaliteitsstandaard. Op 21 januari jl. kwamen vertegenwoordigers van de sectoren bijeen om zich samen te buigen over de vraag HOE de implementatie het beste georganiseerd kan worden. Het masterimplementatieplan is hiervoor het vertrekpunt. Met steun van VWS start dit jaar een sectorbrede samenwerking in de zorg om de elektronische uitwisseling van medicatiegegevens binnen meerdere jaren te realiseren.

Ga naar boven

Volg ons