Skip to the main content

Transitiefase | Besluiten van kernteam Patiënt en cliënt

De zorgsector werkt samen met softwareleveranciers aan betere overdracht van medicatiegegevens in het programma Medicatieoverdracht. De richtlijn en informatiestandaarden geven richting aan hoe de uitwisseling van medicatiegegevens na implementatie eruitziet. Om te zorgen dat dit aansluit bij het zorgproces en om uitwisseling in de keten te realiseren, worden in kernteams boven- en cross-sectorale afspraken gemaakt door en met sectoren. Het gaat daarbij onder andere om beleidsafspraken, verantwoordelijkheden, zorgprocesafspraken en eenheid van taal in terminologie.

In het kernteam Patiënt en cliënt wordt gesproken over stap 1 van het stappenplan: Patiënt, cliënt & netwerk. Alle werkzaamheden zijn erop gericht dat zorgverleners weten wat zij (extra) moeten doen om tot goede communicatie, medicatieverificatie en overdracht van actuele medicatiegegevens te komen als zij te maken hebben met een kwetsbare patiënt, terzake wilsonbekwame patiënt en wettelijke vertegenwoordiging. De verantwoordelijkheden en beleidsafspraken bij (geen) toestemming worden in het kernteam afgestemd tussen de sectoren. Verder zorgt het kernteam voor juridisch getoetste materialen voor patiënttoestemming en worden patiëntverantwoordelijkheden uitgewerkt in besluiten en activiteiten voor de sectoren. Ook het zorgverlenersnetwerk wordt uitgewerkt in besluiten en activiteiten voor de sectoren, evenals de impact van de richtlijn voor kwetsbare groepen, terzake wilsonbekwamen en wettelijke vertegenwoordigers. Tot slot werkt het kernteam de overdracht bij de start, het wijzigen of stop van medicatie van zorgverlener naar patiënt en van zorgverlener naar zorgverlener uit in een overzicht met generieke risico’s en voorgestelde tegenmaatregelen.

Het kernteam Patiënt en cliënt heeft inmiddels acht besluiten genomen die gelden voor de transitiefase en, voor zover mogelijk, voor de periode daarna. Deze besluiten en achtergrondinformatie hierover vindt u in de factsheet Patiënt, cliënt & netwerk.

Naast bovenstaande besluiten is ook een aantal voorgenomen besluiten voor feedback voorgelegd aan de achterban van de sectoren. Zodra deze voorgenomen besluiten definitief zijn, wordt dat in deze nieuwsbrief en op deze website gecommuniceerd.

Ga naar boven

Volg ons