Skip to the main content

Besluiten uit de kernteams in de transitiefase

Zolang digitale overdracht van medicatiegegevens nog niet optimaal is, zijn praktische afspraken nodig om zo veel mogelijk aan de overdrachtseisen uit de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ te voldoen. De implementatie van deze afspraken vindt plaats in stap 2 (Transitiefase) van het stappenplan Medicatieoverdracht.

Besluiten uitwisseling basisset medicatiegegevens en aanvullende set in de transitiefase
De basisset medicatiegegevens en aanvullende set worden zowel digitaal als op papier (nog) niet volledig uitgewisseld, bijvoorbeeld in het voorschrift, medicatieoverzicht en de toedienlijst. Zolang eenduidige digitale uitwisseling niet mogelijk is, kan een aantal medicatiegegevens niet landelijk in de keten worden uitgewisseld. In de transitiefase worden activiteiten uitgerold om uitwisseling van de basis- en aanvullende set te realiseren als stap naar digitale uitwisseling.

De factsheet basisset medicatiegegevens en aanvullende set geeft overzicht van deze gegevens en acties van sectoren gedurende de transitiefase zodat gegevensuitwisseling breder plaats kan vinden. Bijvoorbeeld voor de registratie van het stoppen en wijzigen van medicatie, inclusief reden en de reden van voorschrijven bij 23 geneesmiddelen. Ook voor het uitwisselen van zelfzorgmiddelen en additionele voedingssupplementen is een actie gedefinieerd. Voor deze gegevens geldt dat er in de transitiefase winst behaald kan worden in registratie en/of uitwisseling van deze gegevens. Kijk voor alle acties die zijn opgesteld naar de factsheet Besluiten basisset medicatiegegevens en aanvullende set.

Besluiten verantwoordelijkheden en taken richtlijn
Om de basisset medicatiegegevens uit te kunnen wisselen, zijn in de richtlijn verantwoordelijkheden en taken bij de overdracht van medicatiegegevens beschreven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in algemene taken en verantwoordelijkheden en taken en verantwoordelijkheden voor voorschrijvers, apothekers en toedieners. Zolang eenduidige digitale uitwisseling niet mogelijk is, is kan aan een aantal taken en verantwoordelijkheden nog niet worden voldaan. Aan een aantal van de beschreven verantwoordelijkheden wordt al voldaan, of er zijn hier in de huidige situatie mogelijkheden toe.

In de transitiefase worden door sectoren activiteiten uitgevoerd om daar waar mogelijk aan de verantwoordelijkheden en taken te gaan voldoen, als stap naar digitale uitwisseling. Alle acties van de sectoren staan toegelicht in de factsheet Besluiten Verantwoordelijkheden en taken richtlijn. Acties zijn bijvoorbeeld het voorbereiden op elektronische overdracht van medicatiegegevens door sectoren waar dit nog niet plaatsvindt en het opstellen van praktische handvatten hoe om te gaan met risico-inschatting in relatie tot het overdragen van medicatiegegevens naar andere betrokken zorgverleners. Kijk voor alle acties die zijn opgesteld naar de factsheet Besluiten verantwoordelijkheden en taken richtlijn.

Ga naar boven

Volg ons