Skip to the main content

Leidraad migratie

Zorgaanbieders|Kickstart

Tijdens de migratie zet de leverancier het datamodel van een systeem om van de huidige indeling naar een indeling die MP9 ondersteunt.

↵ Ga naar de startpagina Implementatiehandboek zorgaanbieders


De migratie van een systeem naar Medicatieproces 9 is een activiteit die per leverancier anders verloopt. Ook de impact van de migratie op het zorgproces zal per leverancier enorm verschillen. Daarom is het van belang om als zorgaanbieder in een vroeg stadium met je leverancier in gesprek te gaan.  

migratie van MP6.12 verstrekkingen naar toedieningsafspraken en medicatieverstrekkingen in 2 verschillende systemen
Figuur 1 – Voorbeeld: migratie van MP6.12 verstrekkingen naar toedieningsafspraken en medicatieverstrekkingen in 2 verschillende systemen

Daar waar mogelijk zijn op inhoud generieke afspraken met de leveranciers gemaakt. De overige migratie activiteiten worden tussen zorgaanbieder en leverancier afgestemd. Onderstaande leidraad is bedoeld om de zorgaanbieder handvatten te bieden in het gesprek met de leverancier.

Achtergrondinformatie over de migratie

 • Bekijk de digitale Informatiesessie migratie voor zorgaanbieders.
 • Bekijk de (vertaling van) de afspraken met leveranciers (link wordt toegevoegd zodra deze afspraken zijn gepubliceerd)

Migratieplan

Maak met je leverancier een migratieplan, waarin je onder andere afspraken maakt over

 • de migratiestrategie (bijvoorbeeld hele systeem in 1 keer, of migreren per patiënt)
 • eventuele opschoonacties om na de migratie correcte data beschikbaar te stellen
 • eventuele andere (handmatige) acties na de migratie, wanneer deze plaats moeten vinden (direct of kan het even wachten) en wie deze uitvoert (leverancier of zorgaanbieder), zodat bemensing hiervoor tijdig kan worden geregeld.
 • de medisch inhoudelijke migratie van gegevens. Er moet bepaald worden of er nog aanvullende detailafspraken nodig zijn bovenop de punten die reeds in de werkstroom zijn vastgesteld (migratie van stopdatum, dosering en auteur)
 • of de hele historie wordt gemigreerd.

Testplan

Maak met je leverancier een testplan voor de migratie, waarin je onder andere afspraken maakt over

 • het aantal testmigraties
 • de testmomenten (ook in relatie met en eventuele impact op andere lopende testen)
 • de testomgevingen
 • het type testen (tellingen, spiegeltesten, functionele testen)

In een spiegeltest controleer je steekproefsgewijs of een dossier voor en na de migratie nog dezelfde gegevens bevat. Dus of er geen onbedoelde wijzigingen in het dossier zijn ontstaan.

Het is aan te raden deze spiegeltesten goed voor te bereiden, door vooraf dossiers te selecteren die relevante gegevens bevatten (bijvoorbeeld een simpele dosering, een wat complexere en een op- of afbouwschema, verschillende toedieningswegen, verschillende farmaceutische vormen (vloeibaar, pil, ampul, et cetera), vrije tekst notities et cetera.)

Vraag ook aan je leverancier om mee te denken welke gegevens relevant zijn. Ook de datasets en de mappingspagina kunnen hierbij worden gebruikt als achtergrondinformatie.

Go-live voorbereiding

Tijdens de go-live vindt de migratie van de productie omgeving plaats. De stappen die worden doorlopen hangen onder andere af van de migratiestrategie.

 • Maak met je leverancier een go-live draaiboek voor de migratie. In het go-live draaiboek voor de migratie staan de detailstappen beschreven welke tijdens de migratie van de productieomgeving worden doorlopen. In dit draaiboek staat ook een rollback plan/noodscenario voor als de migratie mislukt
 • Bespreek of er tijdens de migratie digitaal gewerkt kan worden, of dat er een tijdelijke (papieren) noodprocedure nodig is
 • Voor apothekers: na de migratie van het AIS moeten gegevens van patienten worden gereconcilieerd (ontdubbeld). Identificeer vooraf aan de migratie ‘risico-/toedienpatiënten’ waarvoor direct reconciliatie noodzakelijk is. Bespreek daarnaast met je leverancier of er functionaliteit beschikbaar is om na migratie voor de ‘risico-/toedienpatiënten’ op een efficiënte manier de reconciliatie uit te voeren.
Ga naar boven

Volg ons