Skip to the main content

Contextschets implementatiehandboek zorgaanbieders

Zorgaanbieders|Kickstart

In deze contextschets wordt uiteengezet welke plek dit implementatiehandboek heeft binnen het programma Medicatieoverdracht en hoe het in verhouding staat tot overige documentatie.

↵ Ga naar de startpagina Implementatiehandboek zorgaanbieders


Je bent beland op de website van het implementatiehandboek zorgaanbieders. Dat betekent waarschijnlijk dat je projectleider bent van een zorgaanbieder die deelneemt aan de Kickstart of projectleider bent van een van de deelnemende sectoren. Ook als je zorgverlener bent en deelneemt aan de kickstart is het heel nuttig kennis te nemen van de inhoud van dit implementatiehandboek. In deze contextschets wordt uiteengezet welke plek dit implementatiehandboek heeft binnen het programma Medicatieoverdracht en hoe het in verhouding staat tot overige documentatie. Bovendien staat beschreven in welke stappen je komt tot een goede implementatie.

Dit implementatiehandboek is een hulpmiddel bij implementatie van de stappen 0, 3, 4, 5, en 6 van het tien stappenplan van het Programma Medicatieoverdracht. Na de kickstart zal het uitgebreid worden met de overige stappen en wordt het omgevormd voor gebruik tijdens de brede uitrol. 

De kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’, de informatiestandaard Medicatieproces 9, de randvoorwaarden en de besluiten kernteams vormen de basis voor het implementatiehandboek. Daarom zijn deze in onderstaande figuur omcirkeld. Het zijn breed gedragen en afgestemde producten en onderdeel van het fundament van het programma Medicatieoverdracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals weergegeven in figuur 1 vallen de besluiten kernteams uiteen in gebruikerseisen en werkproces-eisen. De gebruikerseisen zijn eisen (en wensen) van de eindgebruikers ten aanzien van de te gebruiken software/informatiesystemen en worden verder verdiept in het implementatiehandboek voor leveranciers. 

In de kernteams zijn ook afspraken gemaakt die te maken hebben met de manier van (samen)werken; het zijn zorgprocesafspraken, ofwel werkproces-eisen, die zorgverleners zich eigen zullen moeten maken. Per stap worden deze zorgprocesafspraken in het implementatiehandboek zorgaanbieders weergegeven. 

Hoe nu het implementatiehandboek zorgaanbieders te gebruiken? 
Allereerst is het handboek opgedeeld in een checklist voor stap 0, de voorbereiding op de Kickstart. Deze checklist leest en kan gebruikt worden als een to-do-lijst, waarbij de te ondernemen acties kunnen worden afgevinkt. Na afvinken van alle stappen is de zorgorganisatie klaar voor implementatie van de stappen 3, 4, 5 en 6 van het programma Medicatieoverdracht. 

Wat moet er gedaan worden om de stappen 3 tot en met 6 te implementeren? 

 1. Breng het huidige werkproces voor deze stap in kaart; 
 2. Breng in kaart welke veranderingen deze stap in het medicatieproces te weeg brengt voor de zorgverleners; 
 3. Lees zorgvuldig de informatie over deze stap in het implementatiehandboek; 
 4. Lees zorgvuldig de sectorspecifieke verdieping met bijbehorende documentatie; 
 5. Pas op basis hiervan huidige werkprocessen in documentatie aan; 
 6. Maak een plan van aanpak voor de implementatie; 
 7. Verzorg uitleg/ scholing aan zorgverleners; 
 8. Begeleid zorgverleners tijdens implementatie; 
 9. Evalueer de implementatie met de zorgverleners. 

Stap overstijgende informatie in het implementatiehandboek 
Er zijn een aantal onderwerpen die bij elke te implementeren stap belangrijk zijn en waarmee in het gehele proces van implementeren rekening mee gehouden moet worden. Deze onderwerpen worden daarom op losse pagina’s beschreven: 

 1. Begrippenlijst; alle begrippen die voorkomen in het implementatiehandboek worden hier uitgelegd. 
 2. Juridisch kader: achtergrondinformatie en afspraken over de wettelijke kaders. 
 3. Hybride werken: dit omvat het werkproces en de bijbehorende afspraken waarbij de ene zorgaanbieder al wel geïmplementeerd heeft en de andere niet. Hoe kun je in deze situatie met elkaar communiceren en informatie uitwisselen (volgt).
 4. Opname en ontslag (volgt).
Ga naar boven

Volg ons