Skip to the main content

Gebruiksvoorwaarden en Disclaimer Demo-omgeving | Kickstart fase

Deze demonstratie omgeving (hierna ”de Demo-omgeving”) is een Product dat wordt aangeboden in het kader van het programma Medicatieoverdracht, gedurende de Kickstart fase.

In de Demo-omgeving worden verschillende XIS’en gesimuleerd. Daarin kunnen medicatiegegevens worden ingevoerd voor testpatiënten, die uitgewisseld kunnen worden tussen de gesimuleerde XIS’en. Op deze manier worden de principes van onderdelen van de informatiestandaard Medicatieproces 9 visueel inzichtelijk gemaakt en een (vooralsnog beperkt) aantal use cases gepresenteerd.

Het doel van de Demo-omgeving is om Zorgaanbieders en Softwareleveranciers ondersteuning te bieden bij het inschatten van de impact en de mogelijkheden bij de implementatie van de informatiestandaard Medicatieproces 9.

Daarnaast kunnen Softwareleveranciers de Demo-omgeving gebruiken als benchmark voor de ontwikkeling van hun eigen software. De Demo-omgeving biedt verder de mogelijkheid om nieuwe concepten uit te werken en te toetsen in een representatieve omgeving.

Op de Demo-omgeving zijn de onderstaande Gebruiksvoorwaarden en Disclaimer van toepassing.

1 Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer zijn van toepassing op de Demo Omgeving die wordt aangeboden door het Programma Medicatieoverdracht (hierna “het Programma” of “Wij”). U wordt verzocht deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer zorgvuldig te lezen. Door het gebruik van deze Demo Omgeving, verklaart u zich akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en Disclaimer.

2 Gebruik van de website

Beslissingen op basis van de Demo Omgeving zijn voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Hoewel het Programma tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt het Programma expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via de Demo-Omgeving aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Enig gebruik van de Demo Omgeving dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, het functioneren van de Demo Omgeving in gevaar kan brengen en/of de op of via de Demo Omgeving aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is verboden.

3 Informatie van derden, Producten en diensten

Wanneer het Programma binnen de Demo Omgeving hyperlinks naar websites en/of Producten van derden aanbiedt is het gebruik daarvan volledig voor eigen risico van de gebruiker. Het Programma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of Producten. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is door het Programma niet geverifieerd en/of gevalideerd voor enig specifiek of generiek beoogd gebruiksdoel.

4 Uitsluiting van aansprakelijkheid; disclaimer

Het Programma en/of haar licentiegevers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid van gebruiker(s) van de Demo Omgeving en/of derden, ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of het Programma op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot

 • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de Demo Omgeving,
 • informatie en/of Producten die op of via de Demo Omgeving worden aangeboden,
 • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan het Programma en/of u wordt gezonden,
 • de werking of het niet-beschikbaar zijn van de Demo Omgeving,
 • misbruik van de Demo Omgeving,
 • verlies van gegevens,
 • het downloaden of gebruiken van software en/of Producten die via de Demo Omgeving beschikbaar worden gesteld of
 • aanspraken van derden in verband met gebruik van de Demo Omgeving en/of daarop openbaar gemaakte informatie.

De voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders van organisaties die deel uitmaken van en/of (mede) uitvoering geven aan het Programma en/of in opdracht van het Programma diensten verrichten in relatie tot de uitvoering van het Programma.

5 Intellectuele eigendomsrechten

Het Programma en/of de rechthebbenden op de Demo Omgeving behouden zich alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op of via de Demo Omgeving aangeboden informatie, waaronder alle daarin gepubliceerde teksten, grafisch materiaal en logo’s.  Op informatie en of Producten die worden samengesteld met behulp van de Demo Omgeving geldt de Creative Commons Licentie als gepubliceerd op deze pagina.

Gebruiker is daarmee gerechtigd om

het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
het werk te bewerken — te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken

onder de volgende voorwaarden

 1. Naamsvermelding (van de rechthebbende(en) van het Product en onder vermelding van het Programma bij de totstandkoming)
 2. Gelijk Delen (na remixen, veranderen of voortbouwen moet het gewijzigde materiaal onder dezelfde licentie worden verspreid)
 3. Voor ieder non-commercieel gebruik van het Product, voorzover dit gebruik wordt beperkt tot het forensisch zorgveld

6 Toepasselijk recht

Op de Demo Omgeving, de gebruiksvoorwaarden en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

7 Wijzigingen

Het Programma behoudt zich het recht voor de op of via deze Demo Omgeving aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze Demo Omgeving aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer, is gewijzigd.

De Demo-omgeving maakt gebruik van het Mendix-platform en Intersystems. De gebruiksvoorwaarden van Mendix en Intersystems zijn hier te raadplegen:

Aanvullend daarop zijn de volgende nadere gebruiksvoorwaarden op de Demo-Omgeving van toepassing:

Als Gebruiker van de Demo-omgeving accepteert u dat

 • De Demo-omgeving er slechts toe dient om aan gebruikers voorbeelden van een mogelijke uitwerking van te ontwikkelen software te verstrekken, en om bijvoorbeeld Softwareleveranciers en zorgaanbieders een aanknopingspunt te bieden om met elkaar in gesprek te gaan over de gewenste, door de Software­leverancier te ontwikkelen functionaliteit;
 • U geen rechten kun ontlenen aan de Demo-omgeving en/of ten aanzien van de juistheid van de daarin gepresenteerde specificaties en/of interacties;
 • Uitsluitend gefingeerde data van niet bestaande test-patiënten (mogen) worden gebruikt en uitdrukkelijk wordt afgezien van het gebruik van persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot bestaande personen;
 • Het Programma op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk kan worden gehouden voor fouten en/of tekortkomingen in de Demo-omgeving,
 • Dat door het Programma geen ongestoorde werking en/of beschikbaarheid van de Demo-omgeving wordt gegarandeerd;
 • De Demo-omgeving geen volledige en/of representatieve weergave biedt voor de volledige informatiestandaard;
 • Veranderingen in de informatiestandaard niet altijd direct zullen worden verwerkt;
 • Een aan u door het Programma toegewezen gebruikersaccount vertrouwelijk is, uitsluitend door het Programma geautoriseerde gebruikers kan worden benaderd en dat het gebruikersaccount niet mag worden gedeeld met derden.

Door verder te gaan en de Demo-omgeving te gebruiken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van al hetgeen hierboven is vermeld.

Versie 1.0 April 2022

Ga naar boven

Volg ons