Skip to the main content

Kickstart Medicatieoverdracht

FAQ's

Alle gestelde vragen en antwoorden over de Kickstart.

Kickstart Medicatieoverdracht

Alle bovengenoemde opties zijn een mogelijkheid. Een gezondheidscentrum kan bijvoorbeeld bestaan uit een; huisartsenpraktijk, ergotherapie en fysiotherapie. Als dat gezondheidscentrum meedoet vertegenwoordigt zij alleen de huisartsenzorg als sector, de overige hebben geen rol. Hetzelfde geldt voor een vereniging of coöperatie. Zij moeten een zorgverlener volgens de wet BIG vertegenwoordigen vanuit de specifieke sector die onderdeel is in de keten van Medicatieoverdracht.

Het gaat over twee groepen patiënten.

  1. Patiënten voor wie de uitwisseling getoetst wordt tussen zorgverleners onderling. Hierbij gaat het om elke vorm van medicatieoverdracht tussen alle deelnemende sectoren aan de betreffende Kickstart in de regio. Het gaat hier dus alleen om zorgverlener-zorgverlener communicatie over patiënten.
  2. Daarnaast wordt van de deelnemende zorgverleners verwacht dat zij een aantal patiënten die een MedMij PGO (willen) gebruiken bij de Kickstart betrekken en daarvoor, conform MedMij, gegevens naar hun PGO ontsluiten.

Ja, dat mag.

Ja, voor de hele Kickstart in beide regio’s wordt uitgegaan van twee PGO’s in totaal. Dit is om het niet te complex te maken en het voor de Kickstart goed beheersbaar te houden. Het doel van de Kickstart is voornamelijk leren.

De inspanningen die worden gevraagd zijn te vinden in het beleidskader en het plan van aanpak.

Ja, dat kan. Als die wens er is, meld dat dan aan het programmabureau zodat die een rol kan spelen bij het koppelen van potentiële samenwerkingspartners. Ook de Padlet-kaart is een tool die hiervoor beschikbaar is gesteld.

Ja, ook volgers worden begeleid. De resultaten vanuit de Kickstart worden verwerkt in implementatiehandleidingen en werkpakketten worden opgesteld. De Kickstart wordt stapsgewijs uitgevoerd. Na elke stap komt informatie vrij waar de volgers mee aan de slag kunnen. Er hoeft dus niet gewacht te worden tot de hele Kickstart is afgerond.

Ja, de technische ondersteuning bestaat onder andere uit werkpakketten, testomgevingen en het validatieloket. Leveranciers die participeren worden uitgebreid ondersteund.

Wat de partijen die participeren in de Kickstart doen in de eerste begeleide uitrol blijft in productie. Die deelnemende partijen blijven ook op de nieuwe manier werken. De volgers van de brede uitrol volgen stapsgewijs.

De informatiestandaarden Medicatieoverdracht (Medicatieproces 9, Labwaarden voor medicatie en Contra-indicaties en Overgevoeligheden) zijn infrastructuuronafhankelijk. Voor de Kickstart is gekozen voor het LSP als uitwisselingssysteem.

Aangesloten zijn op het LSP is een van de eisen die staan beschreven in het beleidskader. Het is geen knock-out criterium op voorhand. De te betrekken ICT-leverancier van een bronsysteem moet uiterlijk drie maanden na start van de bouw een aansluiting op de LSP-testomgeving hebben waarmee kan worden uitgewisseld op basis van de informatiestandaard Medicatieproces 9.

Er is voor de Kickstart voor één infrastructuur gekozen. Het doel van de Kickstart is niet om verschillende infrastructuren aan elkaar te koppelen en dit te toetsen, maar om de richtlijn en informatiestandaard zo optimaal mogelijk te beproeven in de praktijk. De informatiestandaarden zijn infrastructuuronafhankelijk en medicatiegegevens kunnen met de informatiestandaarden Medicatieoverdracht dus ook via andere infrastructuren uitgewisseld worden.

Met de Kickstart wordt vooral de uitwisseling van medicatiegegevens tussen sectoren getoetst voordat de brede (landelijke) uitrol plaatsvindt. Dat vindt vooral plaats binnen een regio. Daarom is gekozen subsidie toe te kennen aan de regio c.q. penvoerder. De regio gaat vervolgens een contractuele verbinding aan met de sectoren en leveranciers.

De penvoerder gaat de subsidieverantwoordelijkheid met het ministerie van VWS aan. Hij krijgt het subsidiebedrag en verdeelt dit bedrag naar de andere samenwerkingspartners. De voorwaarden waar de penvoerder aan moet voldoen staan beschreven in het beleidskader.

De subsidie wordt verstrekt aan de penvoerder van het samenwerkingsverband. Dit is een regionaal samenwerkingsverband of zorgaanbieder. De penvoerder gaat vervolgens met leveranciers contracten aan. Leveranciers kunnen geen penvoerder zijn omdat de overheid geen subsidie kan geven aan commerciële partijen. Dat wordt gezien als staatssteun.

De subsidie die nu beschikbaar is, is voor de deelnemers van de Kickstart.
De Kickstart is een belangrijke stap van het programma Medicatieoverdracht van theorie naar praktijk. We moeten uiteindelijk naar een landelijke implementatie waarvoor voor de volgers later andere subsidies beschikbaar komen.

Voor het ministerie van VWS is medicatieoverdracht een belangrijk onderwerp. Het is ook een onderwerp voor het (nieuwe) kabinet.

De doorlooptijd van de totale Kickstart is twee jaar. De Kickstart start na toekenning van de subsidie aan het samenwerkingsverband.

Het VIPP farmacie programma heeft een bredere scope en is dus uitgebreider dan wat met de Kickstart Medicatieoverdracht getoetst wordt. In de Kickstart zal de sector Openbare Farmacie met maximaal 4 zorgaanbieders en twee leveranciers meedoen. De organisatie en financiering voor die deelnemers loopt via de Kickstart. Alle volgers, hieronder vallen de overige apotheken van de Kickstartregio en alle regionale samenwerkingsverbanden van apotheken, worden ondersteund vanuit het VIPP farmacie programma. Dat geldt ook voor de deelnemers van de Kickstart voor het deel van de uitgebreidere scope. VIPP Farmacie volgt qua planning vlak na het begin van de Kickstart, zodat de ervaringen van de Kickstart meegenomen kunnen worden. De vier overige AIS-leveranciers gaan dan ook van start parallel aan de Kickstart. De programmateams van de Kickstart en van VIPP farmacie hebben nauw contact om de samenhang te borgen.

De staatssteunregel gaat ervanuit dat je niet dubbel gefinancierd mag worden voor dezelfde werkzaamheden. De deelnemers van de Kickstart kunnen dus alleen deelnemen aan de VIPP farmacie voor dat deel wat buiten de scope van de Kickstart valt.

Nee, vanuit het programma of het ministerie van VWS wordt geen landelijke stichting opgericht. Je zou wel als samenwerkingsverband voor een regio een stichting kunnen oprichten die penvoerder wordt.

Ga naar boven

Volg ons